Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in PLAY IT BV met maatschappelijke zetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het nummer 0671.574.550 (hierna genoemd “PLAY IT”, “wij”, “ons”). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

In deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”), die samen moet worden gelezen met onze cookieverklaring [https://www.playit.training/nl/cookies] (“Cookie Verklaring”), laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website en ons game-gebaseerd leerplatform gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u. Als u vragen hebt of meer informatie wenst, neem dan contact op met PLAY IT via privacy@playitsafe.eu of +32 56 59 12 88.

Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens elke informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om als Persoonsgegevens beschouwd te worden indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens enerzijds, en een natuurlijk persoon anderzijds.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (i) onze website www.playit.training (hierna genoemd de “Website”), (ii) het game-gebaseerd leerplatform Play it Safe (hierna genoemd “Play it Safe”), (iii) portal.playitsafe.eu (hierna het “Portaal”), (iv) de diensten van PLAY IT alsook (v) op het delen/sharen van onze media posts. (Punten (i), (ii) en (iii) worden hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

PLAY IT wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “AVG”).

PLAY IT treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en vanuit die hoedanigheid willen wij u informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Wij wensen tevens te benadrukken dat wij ons bewust zijn van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee bedrijven en werknemers mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse internetgebruik. Wij stellen dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van het Portaal en het nodige respect bij de verwerking van de gegevens van gebruikers.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming en op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

Indien kinderen jonger dan 16 jaar, gebruik maken van onze Diensten, dan dient de persoon belast met de ouderlijke verantwoordelijkheid de uitdrukkelijke toestemming te verlenen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Verzamelde Persoonsgegevens:

Portaal + Play it Safe

Gebruiker

Voornaam;

Achternaam;

E-mailadres;

Geboortedatum;

Functie;

Departement;

Taal;

Geslacht;

Opleidingsniveau; en

Nationaliteit.

Kinderen

Voornaam;

Achternaam;

Taal;

Geboortedatum; en

School + klas.

Website

Voornaam;

Achernaam;

E-mailadres;

Organisatie; en

Telefoonnummer.

Het is mogelijk het Portaal te bezoeken zonder dat u gegevens meedeelt en ook zonder dat u zich registreert voor het Portaal. Op die manier kan u echter niet inloggen.

Wij vragen in principe geen gevoelige informatie (zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uitdrukkelijke toestemming vragen om deze Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Wijze van verzameling Persoonsgegevens:

Via het contactformulier op de Website;

Via het registratieformulier op het Portaal;

Via het online formulier op Play it Safe;

Via het speelgedrag in Play it Safe; en

Via enquêtes.

Gebruik Persoonsgegevens:

Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Direct marketing: om u (gepersonaliseerde) marketing-, reclame- en promotieboodschappen te sturen, evenals andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en die betrekking heeft op de Diensten en evenementen die door Play it Safe worden aangeboden. Persoonsgegevens die via het Portaal worden verzameld worden hier niet voor gebruikt;

Verwerking van vragen;

Uitvoering van onze dienstverlening;

Afhandeling van de door u gevraagde informatie;

Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;

Samenstellen van gebruikersstatistieken;

Beveiliging en verbetering van onze Diensten;

Beantwoording verzoeken;

Bezoekersadministratie;

Verbetering van de inhoud en de kwaliteit van het Portaal en Play it Safe; en

Opvolging van de prestaties van de gebruikers met het oog op het verschaffen van inzichten en statistieken aan de werkgever.

Wij zullen u geen direct marketing informatie sturen zonder uw toestemming of, in die gevallen waarin uw toestemming niet vereist is, wanneer u heeft aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze kennisgevingen via de link in de periodieke marketingberichten die wij versturen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we hiervoor uw toestemming hebben verkregen.

Openbaarmaking Persoonsgegevens aan derden:

Wij maken uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een Dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw Persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens bekend maken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten, en aan uw werkgever of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw Persoonsgegevens.

Overzicht derden aan wie Persoonsgegevens worden doorgegeven:

Unity Technologies SF: lees voor meer informatie de privacy verklaring van Unity Technologies SF https://unity3d.com/legal/privacy-policy. Unity Technologies SF stelt dat voor zover zij Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zij dit ofwel enkel overdragen naar (i) niet-EER-landen die door de Europese Commissie erkend worden als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). (ii) Voor overdrachten van de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, adequate maatregelen hebben getroffen, zoals Standaard Contractuele Clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Deze Standaard Contractuele Clausules kunnen opgevraagd worden via privacy@playitsafe.eu.

Microsoft Corporation: lees voor meer informatie de online service terms (OST) van Microsoft https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31. Microsoft biedt klanten een contractuele verplichting betreffende GDPR in hun online service terms. Deze verplichting kan gevonden worden in bijlage 4 van de OST, op het einde van het document.

Functional Software Inc.: lees voor meer informatie de privacy verklaring van Functional Software Inc.: https://sentry.io/privacy/. Functional Software stelt dat zij persoonsgegevens overgedragen naar niet-EER-landen die door de Europese Commissie niet erkend worden als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Voor deze overdrachten maken ze gebruik van verschillende wettelijke mechanismen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals het afsluiten van contracten.

Pipedrive OÜ: lees voor meer informatie de privacy verklaring van Pipedrive OÜ https://www.pipedrive.com/en/privacy. Pipedrive OÜ stelt dat voor zover zij Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zij dit ofwel enkel overdragen naar (i) niet-EER-landen die door de Europese Commissie erkend worden als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). (ii) Voor overdrachten van de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, adequate maatregelen hebben getroffen, zoals Standaard Contractuele Clausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Opslag Persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw Persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar of voor de duur van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik Persoonsgegevens’.

Wij verbinden er ons echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

Uw rechten:

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze Diensten, opleidingen en/of evenementen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ons.

Onder de AVG heeft u daarnaast een aantal rechten zoals hieronder opgesomd. Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met privacy@playitsafe.eu of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ons te bezorgen via privacy@playitsafe.eu of per post op volgend adres: Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk.

Om uw rechten van toegang of overdracht uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te voorkomen, dien u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw rechten van toegang of overdracht een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post op bovengenoemde adressen.

PLAY IT verbindt zich ertoe om elk verzoek tot uitoefening van onderstaande rechten binnen de dertig (30) kalenderdagen te beantwoorden.

Uw recht op informatie

Indien u vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens, en u kan uw identiteit bewijzen, dan heeft u het recht om ons om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen u dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van u verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

Uw recht van verbetering of verwijdering

U heef het recht uw Persoonsgegevens te laten verbeteren, verwijderen of onjuistheden aan te passen, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden. U heeft het recht om de verwijdering te verzoeken van onjuiste gegevens of gegevens die niet terzake dienend zijn.

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder onredelijke vertraging, tenzij dat het Persoonsgegevens betreffen die op basis van een wettelijke bepaling dienen bijgehouden te worden. De verwijdering is hoofdzakelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, waardoor het mogelijk is dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk nog bewaard blijven. Echter zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om al uw Persoonsgegevens zoveel en zo volledig mogelijk te verwijderen.

Uw recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens

U heeft ook het recht om een kopie van de Persoonsgegevens die u aan PLAY IT verstrekt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen via e-mail, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Het opvragen van een kopie is gratis. Indien u bijkomende kopieën vraagt van uw Persoonsgegevens kan PLAY IT een redelijke vergoeding vragen om de administratieve kosten te dekken.

Uw recht van verzet of beperking van de verwerking

U kan ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Uw recht tot het indienen van een klacht

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via privacy@playitsafe.eu of +32 56 59 12 88. Op grond van de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens via:

Gegevensbeschermingsautoriteit België
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

Beveiliging Persoonsgegevens:

Wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw Persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens.

Dergelijke maatregelen bestaan uit: (i) de beveiliging met een wachtwoord van de Persoonsgegevens, (ii) encryptie van de Persoonsgegevens, (iii) anti-virus systemen, (iv) beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie en (v) anonimiseren van Persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking Persoonsgegevens:

In het geval wij in het kader van onze Diensten beroep doen op verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen uw Persoonsgegevens overgedragen, bewaard en verwerkt worden buiten de EER. In het geval uw Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, zullen wij overeenkomstig de AVG zorgen, via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten dewelke vergelijkbaar is met de bescherming die zij binnen de EER genieten.

Update Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze Diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website, het Portaal en/of Play it Safe. De datum bovenaan deze Privacy Verklaring zal worden aangepast en uw toestemming zal indien nodig opnieuw gevraagd worden. Het is daarnaast raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Oudere versies van onze Privacy Verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen en kan u steeds raadplegen door een mail te sturen naar volgend e-mailadres: privacy@playitsafe.eu.

Websites van derde partijen:

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze Privacy Verklaring geldt enkel voor onze Diensten. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links van onze Diensten wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Wij raden u dan ook aan om de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Voor doorverwijzing naar andere websites, is PLAY IT enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

Contacteer ons:

Verantwoordelijke voor de verwerking:

PLAY IT
Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 59 12 88
privacy@playitsafe.eu
BE0671.574.550