GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN PLAY IT

1. TOEPASSELIJKHEID

Het online cloudgebaseerde leerplatform dat beschikbaar is op www.playit.training ('Website') is eigendom van en wordt beheerd door Play It, een besloten vennootschap (BV) naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent) onder ondernemingsnummer 0671.574.550 (hierna 'Play It').

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen Play It en u (hierna 'u' of 'Gebruiker') en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en alle bijbehorende documentatie (de 'Documentatie'). Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten andere belangrijke bepalingen die u dient te lezen alvorens gebruik te maken van de Dienst.

Door enig deel van de Dienst te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik van de Dienst uitsluitend wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, mag u op geen enkele wijze gebruik maken van de Dienst.

Play It kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, aanvullen of aanpassen (een 'Gewijzigde Versie'), om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze wijzigen, aanvullen of aanpassen. Elke Gewijzigde Versie wordt van kracht zodra wij de wijzigingen op de Website beschikbaar hebben gesteld of daarvan op andere wijze kennis hebben gegeven. U stemt ermee in dat uw voortgezet gebruik van de Dienst na dergelijke wijzigingen inhoudt dat u die wijzigingen aanvaardt.

U verklaart en garandeert dat u (i) wettelijk bevoegd bent om in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden en (ii) 18 jaar of ouder bent.

U gaat er ook mee akkoord dat Play It alle mededelingen en kennisgevingen aan u elektronisch kan doen door ze op de Website te plaatsen of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u tijdens uw registratie op de Website aan Play It hebt verstrekt.

Wij raden u aan regelmatig naar deze pagina terug te keren om kennis te nemen van de recentste versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u tijdens het registratieproces opgeeft vertrouwelijk te houden, en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvinden. U stemt ermee in Play It onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke onthulling en elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord en van elke andere inbreuk op de beveiliging door te mailen naar support@playitsafe.eu. Vergeet niet u aan het eind van elke sessie bij uw account af te melden.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De Dienst bestaat uit een (i) online cloudgebaseerd leerplatform voor werknemers dat gaat over veiligheid en preventie tijdens het gamen en (ii) een beheerportaal voor de preventieadviseur dat betrekking heeft op EHBO, brand, ergonomie, algemene veiligheid, hygiëne en psychosociale zorg. Uw Bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Play It over uw gebruik van de Dienst. Deze overeenkomst bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de betalingsvoorwaarden en de voorwaarden waaronder u de Dienst mag gebruiken (de 'Master Service Agreement, of MSA').

3. EIGENDOM - BEPERKINGEN

Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het platform die wij u via onze Website of anderszins ter beschikking stellen (samen de 'Dienst') zijn exclusief eigendom van Play It. U krijgt een wereldwijde, niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het is u niet toegestaan de Dienst of uw account te gebruiken voor commerciële doeleinden of op een wijze die niet is toegestaan door Play It. U mag de Dienst en uw account uitsluitend gebruiken als u zich volledig houdt aan (i) deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) alle bijkomende instructies en beleidslijnen van Play It, met inbegrip van maar niet beperkt tot de op de Website gepubliceerde instructies of beleidslijnen en (iii) alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

U gaat ermee akkoord de Dienst en uw account alleen te gebruiken voor het beoogde gebruik zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is het u niet toegestaan om (i) om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot accounts van andere gebruikers; (ii) de Dienst of uw account te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten; (iii) de Dienst of uw account te gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; (iv) u uit te geven voor een andere persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw banden met een persoon of entiteit; (v) auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, informatie over eigendomsrechten en andere in de Dienst opgenomen kennisgevingen te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken; (vi) opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, geïnfecteerde bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard te verspreiden of uw account te gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (vii) technische of andere beschermingsmaatregelen op de Website te verwijderen of op enigerlei wijze te omzeilen.

Alle informatie, gegevens, teksten en afbeeldingen die u op de Website of uw account uploadt, met inbegrip van persoonsgegevens ('Gegevens'), blijven uw exclusieve eigendom. U verleent Play It een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijke Gegevens te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te geven en weer te geven voor zover dat nodig is om de Website aan te bieden en te onderhouden en de Dienst uit te voeren in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Play It behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op elk gewenst moment zonder goedkeuring of toestemming van de Gebruiker Gegevens die geacht worden in strijd te zijn met de Gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, rechten van derden of toepasselijke wet- of regelgeving te controleren en te verwijderen.

4. DISCLAIMER, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

4.1 DISCLAIMER

Play It geeft geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het gebruik of de prestaties van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Play It garandeert of beweert niet dat de Dienst compatibel zal zijn met een toepassing die, of een programma of platform dat, waarvan in de Dienst niet specifiek is vermeld dat het compatibel is. U aanvaardt de Dienst 'as is'.

4.2 AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan en niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, is Play It niet aansprakelijk jegens u voor (i) gevolgschade, indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade of een bestraffende schadevergoeding van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de rechtsgrond of aansprakelijkheidsgrond, hetzij op grond van een onrechtmatige daad, een contract of anderszins, zelfs indien Play It in kennis is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade(vergoeding), of (ii) aansprakelijkheid, direct of indirect, of verlies of schade, met inbegrip van persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van of waarvan wordt beweerd dat ze/het het gevolg is van (a) onjuiste of onnauwkeurige inhoud in de Dienst; (b) de tijdigheid, verwijdering of onjuiste levering of het niet opslaan van gebruikersinhoud, communicatie of persoonlijke instellingen; (c) het online of offline gedrag van een gebruiker; (d) een fout, weglating of defect in, of een onderbreking, schrapping, wijziging, vertraging in de werking of transmissie, diefstal of vernietiging van, of ongeoorloofde toegang tot een gebruiker of gebruikerscommunicatie; of (e) problemen, storingen of technische defecten van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of congestie op het internet of op een website of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsels van gebruikers of schade aan een computer of apparaat van een andere persoon in verband met of als gevolg van het deelnemen aan of het downloaden van materiaal in verband met het internet en/of in verband met de Dienst.

Onverminderd de artikelen 4.1 en 4.2, zal, indien Play It aansprakelijk wordt gesteld, zijn aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de rechtsgrond of aansprakelijkheidsgrond, hetzij op basis van een onrechtmatige daad, een contract of anderszins, niet hoger zijn 1.000 euro.

U gaat ermee akkoord dat Play It enkel aansprakelijk kan worden gesteld volgens de voorwaarden van dit artikel voor zover de door u geleden schade rechtstreeks toe te schrijven is aan Play It. Voor alle duidelijkheid: Play It is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit (i) uw ongeoorloofd gebruik van de Dienst, (ii) de wijziging door u of een derde van (een deel van) de Dienst, (iii) uw nalaten om de recentste versie van de Dienst te gebruiken die aan u ter beschikking wordt gesteld of uw nalaten om door Play It uitgegeven correcties aan de Dienst te integreren of te installeren, of (iv) uw gebruik van de Dienst in combinatie met andere diensten dan die van Play It.

U verklaart en garandeert aan Play It dat alle door u verstrekte Gegevens accuraat en waarheidsgetrouw zijn en (i) geen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden, (ii) niet misleidend, lasterlijk, obsceen of onwettig zijn; (iii) geen virussen, wormen en andere kwaadaardige softwarecode bevatten die bedoeld zijn om het systeem of de gegevens van Play It te beschadigen; of (iv) niet anderszins de rechten van derden schenden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Play It niet verplicht is een back-up te maken van informatie die op uw account is opgeslagen. U stemt ermee in dat elk gebruik van de Website, de Dienst of uw account dat ingaat tegen of in strijd is met deze verklaringen en garanties een ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van de Website en/of de Dienst vormt, waarvoor Play It niet aansprakelijk kan worden gesteld.

4.3 VRIJWARING DOOR PLAY IT

Play It zal u verdedigen tegen en vrijwaren en schadeloosstellen voor alle kosten, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en goed onderbouwde claim, rechtszaak, rechtsvordering of procedure van een derde die voortvloeit uit de inbreuk op Europese intellectuele-eigendomsrechten door de Dienst. In geval van een dergelijke claim kan Play It naar eigen goeddunken (i) een licentie verkrijgen die u tegen een dergelijke claim zal beschermen, of (ii) de Dienst vervangen door een niet-inbreukmakende Dienst, of (iii) indien dergelijke oplossingen niet uitvoerbaar zijn, de Dienst annuleren.

Het voorgaande beschrijft de volledige aansprakelijkheid en verplichting van Play It en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Gebruiker met betrekking tot een inbreuk of vermeende inbreuk op Intellectuele-Eigendomsrechten veroorzaakt door de Dienst of een deel ervan.

4.4 VRIJWARING DOOR U

U gaat ermee akkoord Play It (en zijn directieleden, bestuurders, werknemers en agenten) te verdedigen tegen en schadeloos te stellen en te vrijwaren voor gegronde en goed onderbouwde claims, rechtsvorderingen of eisen van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten, schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkosten) die het gevolg zijn van het feit dat Gegevens de rechten van derden schenden (met inbegrip van inbreuk op Intellectuele-Eigendomsrechten).

5. UW VERPLICHTINGEN

U stemt ermee in de Dienst te gebruiken op een verantwoordelijke manier die volledig in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Play It is niet verplicht om te voorzien in, en u draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot, telecommunicatie- en computernetwerkhardware die nodig is om de Dienst te gebruiken.

6. DUUR

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat u toegang tot de Dienst wordt verleend en vervallen op het moment dat alle licentieabonnementen zijn verlopen in overeenstemming met de MSA (de 'Duur').

7. PRIVACYVERKLARING

Play It erkent en begrijpt het belang van uw privacy en zal Persoonsgegevens opslaan en raadplegen in een private en veilige omgeving. Play It zal worden beschouwd als de 'Verwerker' en het Bedrijf als de 'Verwerkingsverantwoordelijke' voor de verwerking van Persoonsgegevens via de Dienst of een deel ervan. Play It zal uw Persoonsgegevens enkel verwerken op basis van gedocumenteerde instructies van het Bedrijf, als Verwerkingsverantwoordelijke, en neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens of het onopzettelijke verlies van, de vernietiging van of de ongeoorloofde toegang tot uw Persoonsgegevens. Indien u Play It verzoekt om een kopie, rectificatie of wissing van de Persoonsgegevens of indien u de verwerkingsactiviteiten wenst te beperken of er bezwaar tegen wenst te maken, zal Play It het Bedrijf binnen twee (2) kalenderdagen op de hoogte brengen van uw verzoek. Play It, als Verwerker, zal het Bedrijf, als Verwerkingsverantwoordelijke, alle details bezorgen van uw verzoek, bezwaar of beperking, samen met een kopie van uw Persoonsgegevens die in het bezit zijn van Play It. Bovendien zal Play It u als gebruiker onmiddellijk doorverwijzen naar het Bedrijf, dat het verzoek zal behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De Persoonsgegevens die Play It als Gegevensverwerker zal verwerken, kunnen onder meer privéaantekeningen van welke aard ook die betrekking hebben op u als Gebruiker van de Dienst en die andere gebruikers van de Dienst en/of het Bedrijf zonder uw medeweten aan de Dienst hebben toegevoegd (de 'Privéaantekeningen'). Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel dan het doel dat de Verwerkingsverantwoordelijke in zijn instructies heeft opgegeven en om u in staat te stellen de mogelijkheden van de Dienst te gebruiken.

8. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

8.1 Indien Play ontdekt of naar eigen inzicht vermoedt dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen van Play It (met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn Privacybeleid) schendt, kan het uw toegang tot de Dienst opschorten of beperken of uw toegangsrecht beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Deze opschorting of beperking zal pas worden opgeheven nadat u de schending die ertoe heeft geleid ongedaan hebt gemaakt.

8.2 Zodra deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook in overeenstemming met de bepalingen ervan effectief worden beëindigd, (i) bent u niet langer gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst of om anderszins gebruik te maken van de door of via de Dienst aangeboden functies of resultaten, (ii) zal Play It binnen dertig (30) kalenderdagen alle relevante Persoonsgegevens met betrekking tot u (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privéaantekeningen, indien deze bestaan) zodanig verwijderen en vernietigen dat ze niet meer kunnen worden hersteld, en (iii) eindigen alle in deze Gebruiksvoorwaarden toegekende rechten en verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot de Dienst. Play It kan Persoonsgegevens langer bewaren dan de voornoemde periode van dertig (30) kalenderdagen indien dat nodig is om te voldoen aan relevante bewaarverplichtingen die in wet- of regelgeving zijn opgenomen. Indien de Werkgever uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vóór de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden Play It schriftelijk verzoekt om een leesbare en bruikbare kopie van de Persoonsgegevens en/of de systemen die Persoonsgegevens bevatten, zal Play It hem die kopie bezorgen vlak voordat het deze Persoonsgegevens vernietigt.

9. DIVERSE BEPALINGEN

9.1 TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen correct worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen ervan en met het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden en dat niet in der minne kan worden geregeld door onderhandelingen te goeder trouw binnen drie (3) maanden na schriftelijke kennisgeving door een van de partijen, zal definitief worden beslecht volgens het arbitragereglement van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA) door drie (3) arbiters die in overeenstemming met dat reglement worden benoemd. De zetel van de arbitrage zal Kortrijk zijn en de arbitrage zal in het Nederlands worden gevoerd. Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij een bevoegde rechtbank verzoeken om een onmiddellijk gerechtelijk bevel of een andere voorlopige voorziening met betrekking tot elke zaak waarvoor een geldelijke schadevergoeding de belangen van die partij niet afdoende zou beschermen of anderszins om de Intellectuele-Eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan die partij af te dwingen en te beschermen.

9.2 OVERDRACHT

Play It kan alle of een deel van de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven rechten en verplichtingen vrij toewijzen of overdragen zonder uw toestemming en zonder u daarvan in kennis te stellen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden en de rechten en verplichtingen die u op grond hiervan hebt niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Play It. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden en aan hun respectieve rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

9.3 SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling/voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard of bevonden, (i) doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen/voorwaarden; (ii) wordt de niet-afdwingbare of ongeldige bepaling/voorwaarde niet geacht deel uit te maken van deze Gebruiksvoorwaarden; en (iii) kan die rechtbank de niet-afdwingbare of ongeldige bepaling/voorwaarde vervangen door een bepaling/voorwaarde die wel afdwingbaar en geldig is en die zo veel mogelijk aansluit bij de intenties die aan de oorspronkelijke bepaling/voorwaarde ten grondslag lagen. Indien de rest van deze Gebruiksvoorwaarden niet wezenlijk wordt beïnvloed door die verklaring of bevinding en substantieel kan worden uitgevoerd, zal de rest worden uitgevoerd voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

9.4 VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke voorstellen, afspraken en andere overeenkomsten tussen de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het voorwerp ervan.

9.5 VERZAKING

Indien Play It verzaakt aan een recht of nalaat een recht uit te oefenen, zal dat niet worden beschouwd als een verzaking aan enig ander recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden. De in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezette rechten en rechtsmiddelen van Play It, zijn cumulatief en komen bovenop alle rechten en rechtsmiddelen die Play It anderszins kan hebben op grond van de wet of het equityrecht, behalve met betrekking tot enige en exclusieve rechtsmiddelen waarin deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk voorzien. (Fout in brontekst: "at law or equity" moet zijn "at law or in equity".)

9.6 OVERMACHT

Play It is niet verantwoordelijk voor vertragingen of onderbrekingen in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden als gevolg van overmacht, stakingen, lock-outs, rellen, oorlogshandelingen, terrorisme, embargo's, boycots, wijzigingen in overheidsvoorschriften, epidemieën, brand, storingen in communicatielijnen, stroomstoringen, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot IT-systemen van Play It door derden of een andere reden waarbij de niet-nakoming buiten de redelijke controle van Play It ligt.

9.7 INTERPRETATIE

De beschrijvende kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden dienen enkel voor het gemak en zijn niet bepalend voor noch van invloed op de betekenis, interpretatie of uitlegging van een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden.

9.8 VOORTBESTAAN

De artikelen 3, 4, 7 en 8.1 blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden.

10. Definities

'Bedrijf': de partij die de MSA aangaat met Play It;

'Verwerkingsverantwoordelijke': de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt;

'Verwerker': de natuurlijke of rechtspersoon die namens de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens verwerkt;

'Intellectuele-Eigendomsrechten': alle nu bekende of hierna bestaande (a) rechten verbonden aan werken van auteurschap, met inbegrip van auteursrechten, rechten op topografieën van halfgeleiderproducten en morele rechten; (b) rechten op handelsmerken of dienstmerken; (c) rechten op handelsgeheimen, knowhow; (d) octrooien, octrooirechten en industriële-eigendomsrechten; (e) rechten op ontwerpen, modelrechten; (f) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële- of intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten (al dan niet gedeponeerd); (g) alle registraties, aanvragen voor registratie, verlengingen, uitbreidingen, verdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot een van deze rechten en het recht om een van de voorgaande zaken aan te vragen, te handhaven en af te dwingen, in elk geval in elk rechtsgebied over de hele wereld; en

'Persoonsgegevens': alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Laatste herziening: februari [•] 2021